Noile modificari ale Codului Fiscal valabile de la 01.10.2017


Noile modificari ale Codului Fiscal valabile de la 01.10.2017

In Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 0706/31.08.2017 a fost publicatã Ordonanţa nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. Actul normativ, introduce sistemul de platã defalcatã a TVA , care se va aplica opţional de la 01.10.2017 şi obligatoriu de la 01.01.2018.

Noul sistem va fi aplicat atât de persoanele impozabile, cât şi de instituţiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA

Firmele neînregistrate în scopuri de TVA, vor aplica sistemul de platã defalcatã a TVA în momentul în care achită facturi către furnizorii înregistraţi în scopuri de TVA. Prin excepţie, persoanelor fizice impozabile care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA, nu au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate în contul TVA deschis de furnizor/prestator.

Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate operatiunile taxabile, din punctul de vedere al TVA, la care locul livrării de bunuri sau locul prestările de servicii se consideră a fi în România.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA pentru încasarea şi plata TVA.

Conturile de TVA se deschid în lei şi, după caz, în valută, la unităţi ale Trezoreriei Statului sau la instituţii de credit.

Pentru a încasa sume de la instituţiile statului, firmele îşi vor deschide contul de TVA la unităţile Trezoreriei Statului.

Conturile de TVA pot fi deschise, automat de către instituţiile de credit pentru clienţii acestora care sunt înregistraţi în scopuri de TVA fără a fi necesară o cerere din partea acestora. Băncile au obligaţia de a comunica imediat clienţilor contul, condiţiile de utilizare şi costurilor aferente. La rândul lor, clienţii au dreptul să opteze pentru păstrarea contului sau renunţarea unilaterală la acesta, în termen de cel mult 90 de zile de la comunicare.

Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conturile de TVA se deschid automat la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestora, pe baza Listei operatorilor economici înregistraţi în scopuri de TVA întocmite şi transmise în sistem informatic de către organele fiscale competente ale ANAF.

În contul de TVA se încasează sume reprezentând:
- TVA încasată, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor;
- depunerile de TVA pentru vânzările încasate cu numerar sau prin cardul bancar, TVA care nu a fost plătită în contul TVA;
- sume transferate dintr-un alt cont de TVA;
- sume transferate din contul curent deschis la aceeaşi instituţie de credit sau din contul de disponibil deschis la aceeaşi unitate de trezorerie;
- sume încasate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată;
- sume încasate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA;
- alte sume rezultate din operaţiuni care impun creditarea contului, stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF;
- sume reprezentând TVA decontate între membrii grupului fiscal unic;
- dobânda aferentă contului de TVA, acordată de instituţia de credit.

Dintre plăţile ce pot fi efectuate din contul de TVA, amintim:
- TVA achitată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor;
- TVA achitată la bugetul de stat;
- sume transferate într-un alt cont de TVA;
- sume rezultate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA;
- sume rezultate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;
- sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA;
- sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;
- restituiri în contul curent al titularului, în limita alimentării iniţiale;
- sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligaţia de a avea un cont de TVA;
- sume reprezentând TVA decontate între membrii grupului fiscal unic;
- comisioanele aferente contului de TVA percepute de instituţia de credit.

Rambursarea sumelor negative de TVA cuprinse în deconturi cu opţiune de rambursare se efectuează în alt cont decât contul de TVA, cu excepţia situaţiei în care titularul solicită rambursarea în contul de TVA.

În cazul plăţilor parţiale sau a plăţilor în avans, fiecare plată se consideră că include şi TVA. Pentru determinarea TVA se aplicã procedeului sutei mărite, respectiv 19 x 100/119, în cazul cotei standard, şi 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse.

Beneficiarii care plătesc parţial o factură în care sunt înscrise operaţiuni supuse mai multor cote de TVA sunt obligaţi să aloce sumele plătite cu prioritate pentru operaţiunile supuse regimului normal de taxare, în ordinea descrescătoare a cotelor.

În cazul încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, persoanele impozabile au obligația să depună în contul de TVA propriu suma reprezentând TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasare.

Contul de TVA poate fi executat silit pentru plata TVA datorate, precum şi pentru plata altor obligaţii bugetare restante.

Persoanele impozabile care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017, trebuie să notifice organul fiscal competent şi aplică mecanismul începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, pentru facturile emise şi avansurile încasate începând cu această dată.

Înscrierea în Registru se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 3 zile de la data depunerii notificării.

Persoanele impozabile care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 beneficiază de următoarele facilităţi:
- o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017;
- anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.

Procedura de acordare a facilităţilor prezentate mai sus va fi aprobata prin Ordin al MFP.

Dintre contravenţiile stabilite prin actul normativ, amintim:
a) Plata TVA în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dacă plata eronată nu se corectează în termen de maximum 7 zile lucrătoare, dar corecţia se realizează în maximum 30 de zile de la data plăţii eronate. Contravenţia se sancţionează cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită eronat începând cu ziua efectuării plăţii eronate până la data corectării acesteia, dar nu mai mult de 30 de zile de la data efectuării plăţii eronate.
b) Plata TVA în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dacă plata eronată nu se corectează în termen de maximum 30 de zile de la data efectuării plăţii eronate. În acest caz se va aplica o amendă de 50% din suma reprezentând TVA plãtitã eronat.
c) Plata TVA aferente achizitiilor de de bunuri si servicii din alt cont decât contul de TVA, dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate, dar corecţia se realizează în maximum 30 de zile de la data plăţii eronate. Contravenţia se sancţionează cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită eronat, începând cu ziua efectuării plăţii până la data plăţii din contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile de la data efectuării plăţii eronate;
d) Plata TVA aferente achizitiilor de de bunuri si servicii din alt cont decât contul de TVA, dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în termen de maximum 30 de zile de la data efectuării plăţii eronate. În acest caz se va aplica o amendă de 10% din suma reprezentând TVA plãtitã eronat, din alt cont decât contul de TVA.
e) Utilizarea sumelor din contul de TVA pe alte destinaţii decât cele prevăzute în actul normativ se sancţioneazã cu amendă în procent de 50% din suma folosită incorect;
f) Necomunicarea contului de TVA cãtre furnizori/ prestatori şi beneficiari se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.