Drept Civil

Drept Civil

Societatea Civilă de Avocați Gîrjoabă și Mateescu asigură servicii complete în ceea ce privește domeniul de expertiză "Drept Civil".


Dreptul civil adună sub reglementările sale majoritatea regulilor după care se desfășoară raporturile dintre indivizi și entități în cadrul unei societăți. Dreptul civil consacră principiile esențiale juridice și constituie temelia pe care se construiesc, se desfășoară și se dezvoltă relațiile în societate.

Oferim clienților noștri consultanță, asistență și reprezentare în materia dreptului civil. Reglementarea raporturilor de familie, dobândirea, exercitarea, protejarea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia, reglementarea în materie obligațională (contractuală sau delictuală), moșteniri, partaje, drepturile de proprietate intelectuală și conexe, toate sunt reglementate de legea civilă.

Vă oferim asistența noastră atunci când doriți să încheiați orice fel de act, pentru a clarifica împreună implicațiile încheierii respectivului act, întinderea obligațiilor pe care vi le asumați și a drepturilor pe care le dobândiți, modalitatea efectivă de derulare a relațiilor contractuale, riscurile la care vă supuneți și instrumentele de care dispuneți pentru a vă asigura că drepturile vă sunt respectate întru totul. Verificăm promisiunile de vânzare cumpărare, contractele de vânzare cumpărare, contractele de împrumut, de închiriere, de comodat, de locațiune, de schimb, de asociere în participațiune, de mandat, de comision, de transport, de intermediere, etc., anterior semnării acestora, în forma propusă de entitățile cu care doriți să contractați. La cerere, vă putem întocmi modele de astfel de contracte, în conformitate cu dorințele și nevoile dumneavoastră specifice anterior semnării lor – inclusiv contracte speciale – de barter, de tranzacție, etc.

În timpul derulării acestor contracte vă oferim asistență juridică, consultanță de specialitate și reprezentare pentru a vă asigura că drepturile dumneavoastră sunt respectate, că obligațiile celorlalte părți contractante sunt executate întocmai și la timp, etc. În cazul în care comportamentul contractual al părții contractante nu este conform, vă putem asista în întocmirea de notificări, somații, solicitări de conformare. Dacă situația persistă, vă puteam asista și consilia în ceea ce privește întocmirea de cereri de chemare în judecată, vă putem asigura reprezentarea și asistența în fazele procesuale aferente soluționării acestor cereri și vă putem asista și în ceea ce privește ducerea la îndeplinire prin executare silită a dispozițiilor instanțelor.

Vă oferim consultanță și asistență juridică, dar și reprezentarea aferentă, pentru modificarea din mers a cadrului contractual existent, prin întocmirea de acte adiționale. Vă asigurăm consultarea prealabilă și asistența în timpul negocierilor pentru stabilirea sau schimbarea cadrului contractual. În cazul și în măsura în care vreți să puneți capăt relațiilor contractuale pe care le aveți în derulare cu diverși parteneri vă stăm la dispoziție, oferindu-vă consilierea, asistența și reprezentarea necesare pentru a vă maximiza avantajele, pentru a evita, pe cât posibil, eventualele sancțiuni sau penalități și pentru a pune capăt relațiilor contractuale într-o modalitate cât mai civilizată, elegantă și convenabilă pentru cei implicați.

Avocații din cadrul societății noastră vă vor pune la dispoziției cunoștințele, experiența și competența lor pentru a vă asista, consilia și reprezenta în chestiuni legate de: dobândirea dreptului de proprietate prin donație, accesiune, uzucapiune, cumpărare, moștenire, schimb, etc., ocrotirea dreptului de proprietate față de ingerințele de orice fel ale terțelor entități, prin promovarea și susținerea de acțiuni posesorii ori, după caz, reale – revendicări, grănițuiri, stabilirea sau ocrotirea servituții de trecere, alte acțiuni pentru stabilirea, ocrotirea sau încetarea altor dezmembrăminte ale dreptului de proprietate.

Vă oferim asistența noastră și în ceea ce privește chestiunile legate de moșteniri testamentare sau legale. Vă stăm la dispoziție pentru clarificarea situației dvs. referitoare la moșteniri, clasă de moștenitori, drepturi și vocație succesorală, cote cuvenite din masa succesorală, modalitățile de dezbatere a succesiunilor, valabilitatea și forța probantă a testamentelor, drepturile și obligațiile în relația cu ceilalți moștenitori. De asemenea, vă putem asista pentru identificarea celor mai comode, mai rapide și mai puțin costisitoare metode de partaj succesoral, respectiv de împărțire între moștenitori a bunurilor rezultate din moștenire.

De multe ori se ajunge în situația ca un bun să fie deținut în comun de mai multe persoane care nu se mai înțeleg cu privire la modalitatea de administrare ori folosire a bunului respectiv. Avocații noștri vă pot ajuta, consilia și reprezenta în ceea ce privește identificarea celor mai convenabile (atât ca durată, cât și ca preț) modalități de partajare a bunurilor în chestiune, fie pe calea partajului amiabil, concretizat într-o formă scrisă – tranzacție, convenție de partajare, etc. -, fie pe calea instanței de judecată.

În general, conflictele deduse judecății se pot încheia și prin înțelegerea părților, concretizată și ea într-o tranzacție. În măsura în care sunteți parte într-un proces și doriți finalizarea lui printr-o tranzacție care să facă dovada înțelegerii părților, vă stăm la dispoziție pentru întocmirea respective tranzacții.

Vă oferim asistența, expertiza și reprezentarea noastră și în ceea ce privește procedurile desfășurate în fața notarilor publici. Fie că este vorba despre redactarea, verificarea sau adaptarea unor înscrisuri ce urmează să fie semnate în fața notarului public, de asistarea efectivă în fața notarului public sau de recomandări cu privire la modalitățile de întocmire a documentelor sau de parcurgere a procedurilor notariale, avocații din societatea noastră vă stau la dispoziție.

Expertiză

  • Asistență și reprezentarea clienților în materie civila, obligațională, delictuală civilă, etc..
  • Asistență în sfera drepturilor reale (revendicări, granițuiri, servituți, dezmembrăminte ale dreptului de proprietate), acțiuni posesorii, uzucapiuni, toate modalitațile de dobândire a dreptului de proprietate.
  • Drept succesoral – mosteniri, partaj succesoral, iesiri din indiviziune, stabilire masă succesorală, cote cuvenite mostenitorilor, etc.
  • Asistenta, reprezentare si consultanta în materia contractelor civile (închirieri, comodate, vanzari, arendare, mandat, tranzactii etc.